ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА НА СОФИЯ МЕЛ

 

Участието в играта е обвързано с покупка

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда от “ГудМилс България“ ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: https://sofiamelpromo.bg/game-policy.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://sofiamelpromo.bg/game-policy.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от ГудМилс България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, където се продават продукти, участващи в промоцията – София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 1 август 2020 г. и продължава до 10 август 2020 г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://sofiamelpromo.bg/.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.
5.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупен продукт София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА преди началото и след края на Промо играта.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на ГудМилс България ЕООД, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Предметните награди по промоцията са:

- 1 брой колие Пандора - Обич Продукт #590534CZ-45.

- 10 броя брандирани чадъри София Мел

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и – поне 1 кг София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА, от обекти в търговската мрежа, където се продава точно този определен вид брашно.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, телефонен номер, данни на касовия бон и негова снимка на сайта www.sofiamelpromo.bg. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 11 август 2020г., в офиса на “ГудМилс България“ ЕООД, град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sofiamelpromo.bg до 13 август и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията им в сайта в срок до 20 август 2020г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер до 10.09.2020 г. и предавани на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди поради подадена от участник неточна информация за участие в играта.
8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
8.5. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.
8.6. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

 

ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.3., се считат за невалидни.

 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и изпращане на наградите. За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер, данни на касов бон и снимка на касов бон. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора. Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „ГудМилс България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
11.2. Срокове за обработване/заличаване на личните данни (1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на играта www.sofiamelpromo.bg. (2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник. (3) Личните данни, необходими за обявяване брутната сума на наградите, по-конкретно три имена, адрес и ЕГН, ще бъдат заличени 1 година след подаването на служебната бележка.
11.3. Основание за събиране и обработване на данните е легитимният интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
11.4. Получатели/категории получатели на данните. Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на ГудМилс България ЕООД.
11.5. Вашите права, като субект на данни. Съгласно Общия Регламент за защита на данните Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), както и да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: “ГудМилс България“ ЕООД, град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, както и на телефон 02/81 32 700 или по електронна поща на адрес info@goodmills.bg.

 

ЧАСТ 12. УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗОДФЛ.
Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „ГудМилс България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.

 

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и чрез електронна поща по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

период на промоцията: 01.08.2020г.-10.08.2020г.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.